לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

הגשת דוח שנתי למס הכנסה

מסמכים וטפסי דיווח עיקריים הנלווים להגשת דוח שנתי למס הכנסה

הגשת דוח שנתי למס הכנסה משקף באופן המיטבי את תמונת ההוצאות וההכנסות של העסק נכון לשנת מס מסוימת. במילים אחרות, הדוח השנתי למס הכנסה מאפשר לפקיד השומה להתרשם ולהתעדכן באופן מקיף מהפעילות הפיננסית השוטפת של העסק. כפי שציינתי במאמר נוסף, קיים מגוון רחב של טפסים וטפסי דיווח שקיימת חובה או זכות להגישם, וזאת, על פי מהות העסק ובהתאם לנסיבות האישיות של הנישום. יחד עם זאת, בחרתי להציג בפניכם באופן תמציתי וממוקד את טפסי הדיווח העיקריים שכל נישום נדרש לצרף אותם בעת הגשת דוח שנתי למס הכנסה, להלן:
 
 
 • טופס הנקרא דוח רווח והפסד (ט. 1320).
 • טופסי משכורת חתומים על ידי המעביד (ט. 106).
 • נספח המציג את כל נתוני הדוחות הכספיים, דוח רווח והפסד, באופן מקודד, שיטתי ואחיד (נספח. 6111).
 • טופס המפרט תשלומים שהופקדו לקרנות השתלמות וגמל מעבר לתקרה המותרת (ט. 134).
 • טופס לדיווח על הכנסות פאסיביות, קרי, משימוש ברכושו של הנישום, כגון מנכסי הנדל"ן שלרשותו (נספח ב' או ט. 1321).
 • נספח בנקאי המפרט הכנסות של רווחי הון מניירות ערך, בהנחה שישנה הפרדה בין ניהול החשבונות של העסק לניהול ההשקעות. (נספח ג' או ט. 1322). לנספח זה יש לצרף אסמכתא בנקאית (ט. 867).
 • נספח המפרט הכנסות מחו"ל, במקרה והדבר רלבנטי (נספח ד' או ט. 1324).
 • טופס אישור ניכוי במקור עבור הכנסות מפעילויות נוספות , למעשה, עבודות פרטיות של הנישום, שאינם כלולות במשכורת (ט. 856).
 • מסמכים המעידים על תרומות המוכרות למס הכנסה (ממוסד ציבורי שהוכר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה).
 • טופס לתיעוד הפסדים שהועברו משנים קודמות (ט. 1344).
 • טופס עבור תכנון מס שבוצע על ידי יועץ מס כדי להתאים את הפעילות העסקית לתשלומי המס באופן הרצוי (ט. 1213).
 • טופס עבור בני זוג העובדים תחת אותו עסק ומדווחים באופן נפרד (ט. 4431 ). 

הכוונה מקצועית טרם הגשת דוח שנתי למס הכנסה

ניתן להתרשם, שעל מנת להיערך להגשת דוח שנתי למס הכנסה, יש לא מעט מטלות חשובות ומורכבות הכוללות, בין השאר, הכנת אוסף של מסמכים נלווים לדוח, וצירוף קובץ אסמכתאות, שחלקן יוגש מתוך חובה וחלקן יוגש על-פי המלצת יועץ המס, לטובת האינטרסים של הנישום. בשל הצורך בהכנה המקצועית והמדוקדקת לקראת הגשת דוח שנתי למס הכנסה, נישום שיחליט לפעול ללא יד מקצועית מכוונת עשוי לפספס זכויות להן הוא זכאי ועקב כך יינזק שלא לצורך.
המלצתי היא, כי טרם הגשת דוח שנתי למס הכנסה, יש להיוועץ עם יועץ מס מקצועי בכדי להימנע מתקלות מיותרות ועל מנת להבטיח הצגת ניהול חשבונאי תקין אשר עומד בדרישות החוק.